Hytaý elektrik şepagat uýalary we elde şepagat uýalary, muny kabul etmek has aňsatmy?zawod we üpjün edijiler |çin bazasy

Elektrikli şepagat uýalary we elde şepagat uýalary, muny kabul etmek has aňsatmy?

Uzak wagtlap düşekde dynç almak ýa-da ysmaz bolan hassalar üçin
Köpçüligiň aýratynlygy sebäpli deriniň duýgurlygy adaty adamlardan tapawutlanýar, we ideg etmek aýratyn kyn, deriniň ýüzüne zeper ýetirmek aňsat, Basyş agyry ýa-da zeper ýeten infeksiýa ýüze çykansoň, gysga wagtyň içinde dikeltmek kyn, ýokarlanýar maşgala ideg etmekdäki kynçylyk, esasanam paraplegiýa hassalaryýa-da aýazda uzak möhletli ideg gerek, Bu maşgala ideg etmek güýjüni we kynlygyny ýokarlandyrýar.

Haýsy ideg hassanyň ideg zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler?
Bazardaky aýratyn ilat üçin şepagat uýalary el bilen ideg etmek ýa-da şepagat uýalary arkaly amala aşyrylýar.

Şepagat uýasynyň geçiş tertibi, adatça:
· Mehaniki geçiriş
· Elektrik gysgyç + geçiriji
· Gündelik ideg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin adam bedeniniň dürli pozisiýalaryna göz ýetiriň

Elektrik operasiýasy ylgaw we üznüksiz hereket bilen rahat sazlanyp bilner.Ulanyjynyň ýagdaýyna görä, ulanyjynyň zerurlyklary wagtynda sazlanyp bilner we amal wagtynda kesilip bilner.Işleýiş, islendik wagt dürli toparlaryň şepagat uýalarynyň isleglerine uýgunlaşyp, idegiň intensiwligini peseldip bolýar
Elektrik şepagat uýasy programmanyň mugt özleşdirilmegine düşünip biler we has akylly we wagtyň awtomatiki idegini amala aşyryp biler.

Emeli ideg, ulanyjynyň ideg zerurlyklaryny güýçlendirmek arkaly adam bedeniniň güýjüne doly bil baglaýar.

Her ulanyjynyň bedeni semiz we inçe, fiziki ýagdaýy başga, ideg talaplary başga.

El bilen ideg etmek meselesinde gündelik ulanyjylar yzygiderli öwrülmeli, bedenlerini süpürmeli, arkalaryny massaage etmeli, tüýkürigi çykarmaly, düşege girmeli we ş.m.
Zähmet şepagat uýalarynyň intensiwligi terbiýeçiler üçin berk talaplara eýedir.
Uzak möhletli ideg, götermek we götermek aňsatlyk bilen fiziki şikesleri döredip biler.
Nädogry operasiýa näsaga ikinji derejeli şikes ýetmegine sebäp bolup biler.
Elektrik aladasy we el bilen ideg etmek hersiniň öz artykmaçlyklary bar.Adam bilen kompýuteriň özara täsirini gazanmak üçin ikisi hem utgaşykly bolup biler.
Häzirki garrylyk ideginiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.


Iş wagty: Awgust-28-2021