Pandemiýa zawod we üpjün edijiler başlaly bäri Hytaýyň Duglas etrabynda hassahanalarda düşekde iň ýokary orun eýeleýär |çin bazasy

Pandemiýa başlaly bäri Duglas etrabynda hassahanalarda düşekde iň ýokary orun eýeleýär

Omaha, Nebraska (WOWT) - Nebraska lukmançylyk mekdebiniň her bir düşegi doly.Sanlar, Duglas etrabynyň pandemiýa başlaly bäri hassahananyň kuwwatynyň iň ýokarydygyny görkezýär.
Nebraska Medisinasynyň baş iş dolandyryjysy Kori Şaw: "Bu gaty işli - döwlet saglygy goraýyş ulgamyna salgyt salýar" -diýdi.
Geň galdyryjy täze sanlar hassahanamyzyň näderejede agyrdygyny görkezýär.Omaha metrosynda ýerleşýän ähli lukmançylyk we hirurgiki düşekleriň 92% -i doly - bu pandemiýa döwründe gören iň ýokary iş ýerimizdir.
“Keselhana gurşawy bilen meşgul bolmak, adatça iş ýeriniň 80-85% -ini alýar, bu bolsa düşeklerimiziň 85% -iniň doludygyny aňladýar.Häzirki wagtda iş orunlarymyz 96%.Islän wagtym bir ýa-da iki krowat bolup biler "-diýdi.
Saglygy goraýyş ulgamymyz, saýlama operasiýany çäklendirýän maksatly saglyk çäreleri bilen kömek edýär.Emma bu kömek bilen ulgam mümkin boldugyça köp basyş astynda bolar.
“Umuman aýdanyňda, hassahana düşekleriniň we ulularyň düşekleriniň takmynan 10% -den 15% -i COVID hassalarydyr.Galanlary gyssagly hassahana ýerleşdirilmegini talap edýän hassalar "-diýdi.
Keselhana eýýäm iň uly aladalary bilen meşgullanýar we bir gijeki ideg zerur bolan käbir hassalar garaşmaly bolýarlar.
“Ortaça bir günde 30-40 näsag bolup biler, ýogsam hassahananyň düşeginde ýatarlar.Munuň sebäbi indi bu kazyýet işlerini yza süýşürýäris "-diýdi.
Nebraska lukmançylygy indi adamlary lukmançylyk işgärlerimize kömek etmek üçin sanjym almaga çagyrýar.Häzirki wagtda ol ýerde keselhana ýerleşdirilen 68 COVID-19 hassanyň 90% -den gowragy sanjym edilmedi.
"Bilýärsiňizmi, esasan Nebraska ştatyndaky ştatdaky krowatlardaky hassalara deň bolan lukmançylyk merkezi bar we biziň ulgamymyz hassahana ýerleşdirilmeýän köp sanly hassany ideg etmek üçin döredilen däldir."
Nebraska lukmançylygy häzirki wagtda iň aladalandyrýan zadyň dümew möwsüminiň golaýlamagy bilen baglanyşykly näbellilikdigini aýtdy.


Iş wagty: 27-2021-nji oktýabr